Pollen là gì? PLN token là gì? Giới thiệu dự án Pollen

Pollen là gì? PLN token là gì?

Chức năng của dự án

Công nghệ

Tổng quan về Pollen Token

 • Tên: Pollen
 • Tên giao dịch: PLN
 • Nền tảng: Avalanche (ARC-20)
 • Hợp đồng: 0x7b2b702706d9b361dfe3f00bd138c0cfda7fb2cf
 • Max Supply: 200,000,000 PLN
 • Total Supply: 94,000,000 PLN
 • Hiện tại đã phát hành: 8,831,053 PLN
 • Lên sàn: Tháng 12/2021
 • Giá khi lên sàn: 1.11$/1 PLN

Sản phẩm

Hệ sinh thái của Pollen

 • Họ là những thành viên cộng đồng thành thạo về DeFi, hướng tới việc định hình chỉ số để cả cộng đồng cùng có lợi. Các đề xuất của họ càng có lợi nhuận thì vị thế cộng đồng của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn và quyền biểu quyết cũng như ảnh hưởng của họ đối với chỉ số tăng lên, khi họ kiếm được nhiều mã thông báo quản trị PLN hơn.
 • Người ủy quyền là những người dùng không có thời gian để đề xuất và bỏ phiếu cho các đề xuất được đưa ra bởi các nhà giao dịch tích cực hơn trên nền tảng. Thay vào đó, họ có thể ủy thác quyền biểu quyết của mình cho các nhà giao dịch dựa trên thành tích, tức là các nhà giao dịch đã mang lại lợi ích cho cộng đồng được phân bổ nhiều quyền ra quyết định hơn dựa trên thành công của họ, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong khi Người ủy quyền kiếm được một cách thụ động.
 • Các nhóm DAO nhỏ nơi các nhóm người dùng nhỏ sẽ có thể tạo nhóm tài sản của riêng họ. Sau đó, người dùng có thể chuyển các nhóm tài sản thành công thành công khai, kiếm được phần thưởng từ cộng đồng và PLN token. Điều này cũng mở ra cánh cửa cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và những người có ảnh hưởng thiết lập các nhóm và ‘nhóm tài sản có thương hiệu’, những người có ảnh hưởng yêu thích của bạn có thể thực hành những gì họ giảng và bạn có thể tham gia.

INVESTORS & PARTNERS

Tỷ giá hiện tại của PLN token?

Mua bán PLN token ở đâu?

Lời kết

--

--

Review Project ICO,IEO,Exchange.. Contact Info: tunaduong999@gmail.com Telegram: @Tuna_Duong2

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store