Tìm hiểu Dự án affinitybsc tạo ra mối quan hệ để mang cộng đồng thưởng cho các nhà đầu tư BUSD và ADA chỉ để nắm giữ ?

Tầm nhìn và sứ mạng của affinitybsc :

Về tokenomic :

Chi tiết hơn về thuế mua và bán:

Thuế Mua:

 • BUSD Phân phối : 3,5%
  Phân phối ADA : 3,5%
  Đốt / Thanh khoản : 0,7%
  Tiếp thị : 0,3%

Thuế bán:

 • BUSD Phân phối : 8,75%
  ADA Phân phối : 8,75%
  Đốt / Thanh khoản : 1,75%
  Tiếp thị : 0,75%

Phân phối tổng thể:

 • BUSD Phân phối : 43,75%
  ADA Phân phối : 43,75%
  Đốt / Thanh khoản : 8,75%
  Tiếp thị : 3,75%

Điều gì affinitybsc trở nên nổi bật so với nhiều mã thông báo khác ngoài kia?

1.Tăng trưởng không bơm / đổ :

2.Ví thanh khoản bị khóa Nhóm thanh :

3.ADAPT :

4.Phản ánh :

5.Tính ổn định:

6.Bảo mật:

Xây dựng cộng đồng :

VỀ GIAO DỊCH PEER-TO-PEER

Về đội ngũ affinitybsc :

--

--

Review Project ICO,IEO,Exchange.. Contact Info: tunaduong999@gmail.com Telegram: @Tuna_Duong2

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store