Vì sao Safe sex Finance là một trong những dự án không thua kém gì safe moon?

Safe sex finance là gì?

Về lịch sử của tài chính tình dục an toàn?

Có 3 tính năng chính là:

  1. CỘNG ĐỒNG LÁI XE
  2. ĐÃ KHÓA RÕ RÀNG

Sơ đồ đường chi tiết :

GIỚI THIỆU VỀ TOKENOMICS & PHÍ:

10% thuế phí mua / bán:

Về đội safe sex finance :

--

--

Review Project ICO,IEO,Exchange.. Contact Info: tunaduong999@gmail.com Telegram: @Tuna_Duong2

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store